Otázka:

Ako je správne: kandidačná listina, kandidátska listina, kandidátna listina či kandidátka?

Heslá:

kandidačná listina, kandidátska listina, kandidátna listina, kandidátka

Odpoveď:

 

Zoznam kandidátov sa nazýva kandidačná listina, kandidátska listina, kandidátna listina aj kandidátka. Všetky štyri pomenovania sa hodnotia ako spisovné a významovo i štylisticky rovnocenné a nájdete ich aj v lexikografických príručkách slovenského jazyka sprístupnených na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovniky.juls.savba.sk.

 

Prídavné meno kandidačný v spojení kandidačná listina je utvorené z podstatného mena kandidácia a skrátené jednoslovné pomenovanie kandidátka, ktoré sa pôvodne zaraďovalo do hovorovej vrstvy našej slovnej zásoby, sa dnes už hodnotí ako štylisticky neutrálny (nepríznakový) a spisovný výraz.  

 

V pomenovaní kandidátska listina sa vychádza z pomenovania osoby kandidát. Od názvov osôb sa tvoria vzťahové prídavné mená najčastejšie príponou -ský (-cký), napr. chlap – chlapský, učiteľ – učiteľský, murár – murársky, prezident – prezidentský. Prídavné meno kandidátny predstavuje medzi vzťahovými prídavnými menami utvorenými od názvov osôb netypický ojedinelý prípad (je tu zrejmá súvislosť s českým výrazom kandidátní) a z dvojice pomenovaní kandidátska listina kandidátna listina Vám odporúčame uprednostňovať spojenie kandidátska listina.

 


Otázka z 25. 04. 2018 bola zodpovedaná dňa 25. 04. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu kandidačná listina