Otázka:

Ako je správne: hrať na flaute/na flautu a hra na klavíri/na klavír? Na internete som našla obe väzby.

Heslá:

hrať, hra, hra na flaute, hrať na klavíri

Odpoveď:

 

Pri používaní slovesa hrať vo význame „vyludzovať tóny na hudobnom nástroji“  v spojení s názvom hudobného nástroja sa v rozličných textoch často stretávame s dvojakými väzbami: hrať na klavíri hrať na klavír, hrať na gitare hrať na gitaru, hrať na flaute hrať na flautu. Sloveso hrať má však v takýchto spojeniach v slovenčine ustálenú väzbu s lokálom a s predložkou na, t. j. hrať na niečomhrať na klavíri/na gitare/na husliach/na flaute. Väzba s lokálom sa používa aj v spojeniach so slovom hra pri označovaní činnosti alebo hudobných odborov hra na flaute, hra na organe, hra na base.

 

            Akuzatívna väzba s predložkou na (hrať na niečo) – hrať na klavír/na gitaru/na flautu, resp. hra na klavír/na gitaru/na flautu nezodpovedá kodifikácii. Akuzatívna väzba s  predložkou na je náležitá pri zvratnom slovese hrať sa s významom „venovať sa zábavnej činnosti, hraniu sa“, napríklad hrať sa na slepú babu, hrať sa na zbojníkov, ako aj pri podstatnom mene hra s významom „hranie sa“, napr. hra na schovávačku, hra na obchod a pod.

 

          Väzby slovies hrať, hrať sa a podstatného mena hra v závislosti od ich významov si môžete overiť aj v lexikografických príručkách slovenského jazyka sprístupnených na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovniky.juls.savba.sk.

 

 

 

 

 


Otázka z 25. 04. 2018 bola zodpovedaná dňa 25. 04. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 4 odpovedí k heslu hrať