Otázka:

Moderátor v rozhlase povedal vetu: "O siedmej počujete nové melódie". Nemal povedať budete počuť?

Heslá:

počuť, počúvať, vypočuť si

Odpoveď:

 Slovesom počuť s významom „vnímať, zachytávať, zachytiť sluchom“ ako jedným z mála slovenských slovies možno vyjadriť prebiehajúcu činnosť (zachytávať sluchom) i ukončenú činnosť (zachytiť sluchom), môže teda byť nedokonavé i dokonavé. Súvisí to so skutočnosťou, že sloveso počuť sa ešte stále pociťuje sčasti ako odvodené, predponové (čuť – počuť), hoci sloveso čuť sa dlho hodnotí ako knižný výraz a používa sa pomerne zriedkavo.

 

Od nedokonavých slovies sa tvorí zložený tvar budúceho času pomocným slovesom byť, napr. písať – budete písať, šiť – budete šiť, platiť – budete platiť, tak aj počuť – budete počuť, napr. po operácii budete počuť (budete mať schopnosť počuť), ale aj o siedmej budete počuť nové melódie (budete vnímať sluchom). V neurčitku sa používa väčšinou iba nedokonavé sloveso počuť.

 

Pri dokonavých slovesách, ktoré nemôžu vyjadrovať aktuálnu prítomnosť, sa na vyjadrenie deja v budúcnosti používa prítomníkový tvar, napr. zmoknúť – zmoknete, ušiť – ušijete, predať – predáte aj počuť – počujete. V Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) sa pri slovese počuť uvádza aj exemplifikácia zajtra počujeme nové melódie, takisto možno povedať o siedmej počujete nové melódie.

 

Podľa toho by pri uvádzaní budúceho programu v rozhlase bolo možné použiť formuláciu o siedmej počujete nové melódieaj o siedmej budete počuť nové melódie. V súčasnosti sa však v podobných oznámeniach väčšinou uprednostňuje nedokonavé sloveso počúvať a dokonavé sloveso vypočuť si, napr. o siedmej budete (môžete) počúvať nové melódie alebo o siedmej si vypočujete nové melódie.

 


Otázka z 20. 04. 2018 bola zodpovedaná dňa 20. 04. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu počuť