Otázka:

S akým začiatočným písmenom sa píše spojenie k/Karpatsko-duklianska operácia vo vete Začala sa k/Karpatsko-duklianska operácia a ťažké boje o Dukliansky priesmyk? Podľa PSP sa názvy vojenských operácií píšu s veľkým začiatočným písmenom, ale v odbornej literatúre sa názov karpatsko-duklianska operácia píše väčšinou s malým k.

Heslá:

karpatsko-duklianska operácia

Odpoveď:

 

V Pravidlách slovenského pravopisu (2013, sprístupnené sú na stránke http://www.juls.savba.sk/ediela/psp2000/psp.pdf ) v kapitole 1.1.3. Názvy ľudských výtvorov, pomenovania časových úsekov, dejinných udalostí... v bode 3 sa uvádza, že s veľkým začiatočným písmenom sa píšu aj pomenovania závažných dejinných udalostí vrátane pomenovaní vojenských operácií, ako napr. Stalingradská bitka, Púštna búrka, Overlord.

 

Názov vojenskej operácie v priestore Duklianskeho priesmyku v Karpatoch z októbra 1944 sa však ustálene píše s malým začiatočným písmenom v podobe karpatsko-duklianska (vojenská) operácia. Takto sa uvádza názov operácie pri hesle karpatsko-dukliansky v Slovníku súčasného slovenského jazyka (2. zväzok, písm. h – l, 2011), ako aj v Slovníku cudzích slov (2005). V 1. zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka (písm.  a – g, 2006) sa pri slove dukliansky uvádza názov operácie v podobe duklianska vojenská operácia s vysvetlením „karpatsko-duklianska vojenská operácia v r. 1944“. V Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) sa názov operácie uvádza v rámci hesla dukliansky v podobe duklianska vojenská operácia, teda takisto s malým začiatočným písmenom. Všetky spomínané slovníky nájdete v elektronickej verzii na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovniky.juls.savba.sk.

 

Dodávame, že s malým začiatočným písmenom sa píše spojenie karpatsko-duklianska operácia aj v encyklopedických dielach, ako je Encyclopaedia Beliana (v starších encyklopédiách, napr. v encyklopédii Slovensko, v 1. zväzku Dejiny, 1971, sa používa staršia podoba názvu dukelsko-karpatská operácia).

 

Na základe uvedeného odporúčame aj Vám písať názov tejto vojenskej operácie s malým začiatočným písmenom, napr. Začala sa karpatsko-duklianska operácia a ťažké boje o Dukliansky priesmyk.

 


Otázka z 20. 04. 2018 bola zodpovedaná dňa 20. 04. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu karpatsko-duklianska operácia