Otázka:

Ako mám skloňovať talianske ženské meno Franca Sini vo vete V advokátskej kancelárii právničky (Franca Sini)...

Heslá:

Bianca, Veronica, Franca, Tosca

Odpoveď:

 

 

Cudzie ženské mená typu Bianca, Veronica, Franca zaraďujeme podľa výslovnosti do vzoru žena. V genitíve singuláru majú tvar od Biancy, od Veronicy, od Francy ako od ženy. V týchto menách je podľa cudzieho pravopisu spoluhláska k zapísaná písmenom c a grafická podoba koreňa slova sa zachováva aj v nepriamych pádoch pri skloňovaní. Známym príkladom skloňovania mena takéhoto typu je Tosca – boli sme na Tosce, slávna ária z Toscy. Keďže spojenie písmen cy v pádovom zakončení je pre slovenský pravopis neprirodzené, v prekladoch beletrie sa niekedy prispôsobujú mená (ak ide o fiktívne postavy) do slovenskej pravopisnej podoby Bianka – Bianky, Veronika – Veroniky, Franka – Franky. Pri menách existujúcich osôb zo súčasnosti alebo z histórie však treba zachovávať originálnu podobu.

            Neuviedli ste, v akom type textu chcete dané spojenie použiť. Ak ide o úradný dokument administratívneho štýlu, odporúčame Vám zachovať originálnu podobu rodného mena Franca – Francy. Vzhľadom na to, že syntaktický vzťah je vyjadrený už genitívom rodného mena, priezvisko možno uviesť v neprechýlenej podobe, t. j. spojenie bude mať podobu V advokátskej kancelárii právničky Francy Sini. V ostatných funkčných štýloch Vám odporúčame priezvisko Sini prechyľovať a skloňovať, t. j. V advokátskej kancelárii právničky Francy Siniovej.


Otázka z 11. 04. 2018 bola zodpovedaná dňa 11. 04. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu Bianca