Otázka:

V rozhlase použil moderátor tvar človekovi. Podľa mňa je správne človeku, veď sa hovorí Človek človeku vlkom.

Heslá:

človekovi/človeku, čert, diabol, otec, pes, vlk

Odpoveď:

 

Životné podstatné mená mužského rodu majú v datíve (v 3. páde) jednotného čísla charakteristickú príponu -ovi, t. j. hrdinovi, chlapovi, čertovi, psovi. Iba v niektorých prípadoch konkuruje prípone -ovi prípona -u. Pri substantíve človek sa vo všetkých pravopisných príručkách (nájdete ich na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovniky.juls.savba.sk) uvádza v datíve aj v lokáli singuláru dvojtvar k človekovi/človeku, o človekovi/človeku, čo znamená, že oba tvary zodpovedajú spisovnej slovenčine. Podobne je to pri substantívach čert, diabol, otec, pes, vlk, hoci v týchto prípadoch väčšinou nie sú tvary s príponou -ovi a s príponou -u štylisticky rovnocenné.  Tvary čertovi, diablovi, otcovi, psovi, vlkovi sú štylisticky neutrálne a bežne sa používajú v jazykovom prejave, kým tvary s príponou -u sa zachovali väčšinou iba v ustálených spojeniach a frazeologizmoch, napr. Hlad – čertu brat. – Urob čertu dobre, peklom sa ti odslúži. – Slúž, človeče, diablu, peklom sa ti odslúži. – Kto  kľaje otcu-materi, nezaslúži si dôvery. – Pes psu brat. – My o vlku a vlk za humny. V bežnom jazykovom prejave pôsobia tieto tvary väčšinou štylisticky príznakovo.

            Na rozdiel od uvedených príkladov dvojtvary človekovi/človeku sú štylisticky neutrálne.


Otázka z 11. 04. 2018 bola zodpovedaná dňa 11. 04. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu človekovi/človeku