Otázka:

Ako je genitív od slova česť: česti alebo cti?

Heslá:

česť – cti

Odpoveď:

 

Slovo česť patrí k nepočetným jednoslabičným slovám s pohyblivým e, ktoré sa pri skloňovaní vynecháva. Takto sa skloňujú podstatné mená ženského rodu ves – vsi, česť – cti (pričom sa č mení na c), lesť – ľsti. Pri slove lesť pripúšťa kodifikácia aj skloňovanie so zachovávaním samohlásky e, t. j. lesti, ale slovo česť má iba jeden spôsob skloňovania s vynechávaním samohlásky e. Abstraktné podstatné meno česť má v jednotnom čísle tieto pádové podoby: N česť – G ctiD cti – česť – L cti – cťou. Spisovnej slovenčine zodpovedá iba spojenie bez cti.


Otázka z 29. 03. 2018 bola zodpovedaná dňa 29. 03. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu česť – cti