Otázka:

Redigujem publikáciu, ktorej autor nazýva Taliansko 16. storočia Itália. Je to správne?

Heslá:

Taliansko, Itália

Odpoveď:

 Podľa Slovníka súčasného slovenského jazyka H – L (2006) sa slovom Itália v súčasnej spisovnej slovenčine pomenúva len staroveké územie v južnej časti Apeninského polostrova obývané Italikmi, približne dnešné územie Talianska. V súvislosti s pomenúvaním dnešného Talianska sa slovo Itália hodnotí ako zastarané. Podľa našich informácií vymedzujú historici obdobie zániku Itálie nejednotne, väčšinou letopočtami 476 n. l., 1000 n. l. alebo až 1400 n. l. V Encyclopaedii Beliana (7. zväzok, písm. In – Kalg, 2013) sa pri hesle Itália uvádza, že tento názov sa používa pri obdobiach staroveku a stredoveku. Otázku o vhodnosti používania názvu Itália v súvislosti s územím dnešného Talianska v 16. storočí Vám odporúčame konzultovať s historikmi.


Otázka z 29. 03. 2018 bola zodpovedaná dňa 29. 03. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Taliansko