Otázka:

Zaujíma ma pôvod prídavného mena nedbalý.

Heslá:

nedbalý, dbať

Odpoveď:

 

 

Podľa Stručného etymologického slovníka (autor Ľubor Králik, vydala Veda 2015) prídavné meno nedbalý ako záporová podoba prídavného mena dbalý má pôvod v praslovanskom slovese dъbati, ktoré sa usúvzťažňuje so slovesom dybati s významom „chodiť po špičkách“ → „chodiť opatrne“ → „byť opatrný“ → „dávať pozor na niečo“.


Otázka z 29. 03. 2018 bola zodpovedaná dňa 29. 03. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu nedbalý