Otázka:

Ako je správne: RTVS bolo úspešné/bol úspešný/bola úspešná/boli úspešní? Rozhlas a televízia bol úspešný/bola úspešná/bolo úspešné?

Heslá:

RTVS, Rozhlas a televízia Slovenska

Odpoveď:

             Pri väzbe viacslovného názvu inštitúcie Rozhlas a televízia Slovenska so slovesom (prísudkom) alebo s prídavným menom (prívlastkom), sloveso a prídavné meno sa používajú v jednotnom čísle, pretože názov Rozhlas a televízia Slovenska je jeden vetný člen – vlastné meno utvorené z viacerých slov.

Nie je však jednoduché rozhodnúť, v akom rode sa použije prívlastok alebo sloveso v minulom čase. V praxi sa používajú obidva rody. Ak je prídavné meno alebo (zriedkavejšie) sloveso pred názvom, t. j. bližšie k podstatnému menu mužského rodu rozhlas, uprednostňuje sa v gramatickej zhode s podstatným menom rozhlas mužský rod, napr. novovzniknutý Rozhlas a televízia Slovenska alebo v súboji zvíťazil Rozhlas a televízia Slovenska. Ak však nasleduje sloveso za názvom, t. j. za podstatným menom ženského rodu televízia, častejšie sa používa v ženskom rode, napr. Rozhlas a televízia Slovenska vznikla, pričom sa uplatňuje gramatická zhoda s podstatným menom ženského rodu televízia. Napríklad v texte zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa k názvu pristupuje ako k názvu ženského rodu, čo potvrdzujú nasledujúce formulácie: postavenie, úlohy a činnosť Rozhlasu a televízie Slovenska, jej orgánov... Rozhlas a televízia Slovenska je oprávnená vykonávať... Rovnako sa postupuje aj vtedy, keď sa v texte plný názov nahrádza skratkou RTVS, napr. koncepcia riadenia a rozvoja RTVS a jej programovej zložky.

V spojeniach, na ktoré ste sa spytovali, Vám vzhľadom na slovosled (názov inštitúcie + sloveso) odporúčame používať ženský rod, t. j. Rozhlas a televízia Slovenska bola úspešná aj RTVS bola úspešná.

Dodávame, že za vlastné mená sa považujú iba plné názvy inštitúcií. Preto Vám neodporúčame používať skrátený názov inštitúcie v podobe Rozhlas a televízia (bez slova Slovenska). Takéto spojenie sa podľa Pravidiel slovenského pravopisu nepovažuje za vlastné meno a píše sa s malým začiatočným písmenom (porov. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky alebo Ministerstvo kultúry SR, ale ministerstvo kultúry). V súvislosti so spojením rozhlas a televízia bola... v takejto podobe by mohli vzniknúť nejasnosti v otázke významu spojenia a jeho gramatickej správnosti.

 


Otázka z 29. 03. 2018 bola zodpovedaná dňa 29. 03. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu RTVS