Otázka:

Nie je to postavené na hlavu, keď čoraz viac žien na Slovensku používa neprechýlenú podobu priezviska, ale cudzie ženské priezviská prechyľujeme?

Heslá:

prechyľovanie, -ová

Odpoveď:

 

 

Prechyľovanie je spôsob tvorenia ženských podôb priezvisk príznačný pre slovanské jazyky, teda aj pre slovenčinu. V spisovnej slovenčine sa od mužských priezvisk, ktoré majú podobu podstatného mena, tvoria ženské priezviská pomocou prípony -ová (Kováč – Kováčová, Kohút – Kohútová). Od mužských priezvisk, ktoré majú podobu prídavných mien, sa ženské priezviská tvoria ako prídavné mená ženského rodu pomocou prípon -á, -a, -ia (Pekný – Pekná, Rýchly – Rýchla, Turčiansky – Turčianska, Starší – Staršia). V hovorovej slovenčine a v nárečiach sa používajú aj iné prechyľovacie prípony, napríklad na strednom Slovensku sú to prípony -ka, -ovka (Kováčka, Kupcovka), na východnom Slovensku -uľa, -aňa, -icha (Blažkuľa, Jackaňa, Bačicha)a na západnom Slovensku -ena (Kujčena).

Prechyľovanie sa vyvíjalo súbežne so vznikom a vývinom priezvisk na našom území, ktoré možno sledovať už od 13. storočia. Ženské prímená sa zo začiatku nepociťovali ako priezviská v dnešnom zmysle slova, ale len ako bližšie určenie vyjadrujúce privlastňovací vzťah. Preto mali spočiatku podobu privlastňovacieho prídavného mena (privlastňovalo sa manželovi, otcovi) s krátkou príponou -ova (Kováč – Kováčova žena – neskôr pani Kováčová). Časom sa ženské priezviská na -ova stali špecializovanými pomenovaniami na označenie ženských osôb, čiže už sa nimi nevyjadrovala príslušnosť k manželovi alebo otcovi. Dnes sa už pôvodný privlastňovací vzťah nepociťuje, čo sa zvýraznilo písaním ženských priezvisk s dlhým á v prípone -ová, ktoré sa ustálilo na začiatku 20. storočia.

            Cudzie ženské priezviská netreba prechyľovať vždy a za každých okolností. Väčšinou sa neprechyľujú v textoch, kde sa používajú iba v nominatíve, ako napr. mená umelkýň na plagátoch alebo mená autoriek v citáciách a bibliografických údajoch, ktoré sa uvádzajú v takej podobe ako v publikáciách, na ktoré sa odkazuje. Neprechyľujú sa ani v úradnom styku v prekladoch cudzojazyčných dokumentov do slovenčiny. Ak však potrebujeme cudzie ženské priezviská v rozličných pádoch začleniť do súvislého textu, pre slovenčinu je prirodzené ich skloňovať, rovnako ako sa skloňujú aj cudzie mužské priezviská, čo zatiaľ našťastie nikomu neprekáža, hoci aj mužské mená a priezviská sa v slovenčine v nepriamych pádoch uvádzajú s pádovými príponami, a teda v inej podobe, než na akú sú ich nositelia zvyknutí vo svojom materinskom jazyku, napr. rokoval s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom alebo na stretnutie pozvali Donalda Trumpa.

Pre slovenčinu ako flektívny jazyk je prirodzené, keď sa v nej skloňujú aj ženské priezviská – aby sa však dali skloňovať, musia sa prechyľovať, napr. neformálne stretnutie s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom a jeho manželkou Brigitte Macronovou alebo Po súkromnom rozhovore s Donaldom Trumpom si pápež vymenil pár slov s Melániou Trumpovou.

Ako ste si sám všimli, neprechýlené (a teda aj nesklonné) podoby ženských priezvisk sa v slovenčine používajú v dôsledku globalizácie čoraz častejšie a čiastočne to umožňuje aj naša legislatíva. Používanie neprechýlených podôb sa stalo medzi mladými slovenskými ženami v niektorých kruhoch módou, iné sa zase obávajú, že by im prechýlená podoba priezviska, ktorá sa príponou -ová odlišuje od manželovho priezviska, mohla spôsobiť ťažkosti na úradoch pri dlhodobom pôsobení v cudzine. Ak má občianka Slovenskej republiky zapísané v matrike priezvisko v neprechýlenej podobe, táto podoba je záväzná v úradnom styku pri vydávaní dokladov, diplomov a pod., ale ostatní používatelia slovenského jazyka môžu aj takéto priezviská v komunikácii prechyľovať a skloňovať (a väčšinou to aj robia), ak im to káže ich jazykový cit.

 


Otázka z 12. 03. 2018 bola zodpovedaná dňa 12. 03. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 17 odpovedí k heslu prechyľovanie