Otázka:

Prečo sa u nás prechyľuje priezvisko Kuzmina na Kuzminová, keď už je prechýlené v ruštine? A prečo sa skloňuje?

Heslá:

Kuzmina, Kuzminová

Odpoveď:

 

 

Aj v ruštine sa tvoria ženské priezviská prechyľovaním mužských priezvisk, ale iným spôsobom ako v slovenčine. V ruštine sa prechyľuje tak, že k mužskému priezvisku sa pridáva prípona -a: Pavlov – Pavlova, Kurnikov – Kurnikova, Kuzmin – Kuzmina.  V slovenčine sa ženské priezviská tvoria od mužských priezvisk príponou -ová (Slovák – Slováková, Benko – Benková) a tie, ktoré majú formu prídavného mena, príponami -á, -a. (Malý – Malá, Krátky – Krátka). Od ruského mužského priezviska Pavlov je v slovenčine ženská prechýlená podoba Pavlovová, od mužského priezviska Kurnikov je ženská prechýlená podoba Kurnikovová a odpriezviska Kuzmin je prechýlená podoba Kuzminová. Ani priezvisko v podobe Kuzmina zakončené na -a by v slovenčine nebolo nesklonné. Skloňovalo by sa takto: od Kuzminy, ku Kuzmine, vidím Kuzminu, o Kuzmine, s Kuzminou. 

         

          


Otázka z 12. 03. 2018 bola zodpovedaná dňa 12. 03. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Kuzmina