Otázka:

Čítala som, že zvieracie prídavné mená nemajú príponu -ačí, -ačia, -ačie, iba -ací, -acia, -acie. A čo prídavné mená zajačí, jazvečí, králičí, srnčí, kančí, vtáčí, slepačí a prasačí?

Heslá:

zvieracie prídavné mená, zajačí, jazvečí, králičí, srnčí, kančí, vtáčí, slepačí, prasací

Odpoveď:

 Je pravda, že v slovenčine sa živočíšne prídavné mená (t. j. prídavné mená odvodené od zvieracích, resp. živočíšnych podstatných mien) tvoria príponou (-ia, -ie), napr. páv – páví, pes – psí, koza – kozí, alebo príponou -ací (-acia, -acie), napr. zviera – zvierací, teľa – teľací, jahňa – jahňací aj prasa – prasací.

Prídavné mená zajačí, jazvečí, králičí, srnčí, kančí, vtáčí, slepačí sú, samozrejme, spisovné výrazy, bežne sa používajú v jazykovej praxi a uvádzajú sa vo všetkých slovníkoch slovenského jazyka, o čom sa môžete presvedčiť na našej stránke slovniky.juls.savba.sk. Zo slovotvorného hľadiska však tieto prídavné mená nie sú utvorené príponou -ačí (taká sa pri tvorení živočíšnych prídavných mien naozaj nepoužíva), ale ide o príponu -í.

 Pred príponou (-ia, -ie) nastáva striedanie spoluhlások c a k so spoluhláskou č, napr. zajac + í zajačí, králik + í králičí, podobne aj jazvec – jazvečí, srnec – srnčí, kanec – kančí, vták – vtáčí, rakračíchrobákchrobačí, slimákslimačí, straka  – stračí, šťuka   šťučí, korytnačkakorytnačí.

Príponou -ací (-acia, -acie) sa živočíšne prídavné mená tvoria napríklad v týchto prípadoch: hus  + ací husací, myš  + ací myšací, jahň-a  + ací jahňací, takisto aj kozľakozľací, kurakurací, žabažabací a rovnako aj pras-a  + ací prasací. Takéto tvorenie živočíšnych prídavných mien má oporu aj v slovenských nárečiach.

            Podoba prídavného mena prasačí sa do jazykových prejavov niektorých používateľov slovenčiny dostala pod vplyvom češtiny (českého prídavného mena prasečí), resp. nevhodnou analógiou s prídavnými menami typu zajačí v 1. polovici 20. storočia. Porovnávať podobu prasačí s prídavnými menami typu slepačí, resp. zajačí nie je vhodné, lebo tu ide o rozličné odvodzovacie prípony. V kodifikačných príručkách platných v súčasnosti sa uvádza iba podoba prídavného mena prasací.    


Otázka z 12. 03. 2018 bola zodpovedaná dňa 12. 03. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zvieracie prídavné mená