Otázka:

Je spisovný výraz "ide pršať" lebo je správne len spojenie "bude pršať"?

Heslá:

ísť, Ide pršať, Ide behať, Idem sa umyť, Idem spať

Odpoveď:

 

 

Sloveso ide má v slovenčine rozličné významy a použitie. V Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003), ktorý nájdete aj na našej stránke http://slovnik.juls.savba.sk, sa pri hesle ísť uvádza dovedna 16 významov a spôsobov použitia. Pod číslom 13 sa uvádza sloveso ísť vo funkcii limitného slovesa, ktorým sa vo väzbe s neurčitkom iného slovesa vyjadruje prípravný stav pred uskutočnením deja (napr. išlo ho rozhodiť, ide sa vydávať, išiel umrieť od strachu). Takéto spojenia sú spisovné, ale štylisticky príznakové, majú hovorový ráz (používajú sa v neoficiálnej komunikácii). Podobným spôsobom sa limitné sloveso ísť používa aj v spojení ide pršať, ktoré je rovnako spisovné ako spojenie bude pršať, len je hovorové.

Dodávame, že vety Bude pršať aj Ide pršať sú jednočlenné deagentné vety, čo znamená, že nemajú pôvodcu deja, čím sa odlišujú od dvojčlenných viet s nevyjadreným podmetom typu (on) Ide plávať alebo (ona) Ide behať, ktoré ste uvideli. Vo vetách Ide plávať, Ide behať je použité plnovýznamové sloveso ísť vo význame „poberať sa (niekam) s úmyslom dosiahnuť istý cieľ“, ako napríklad v spojeniach idem sa umyť, idem tancovať, idem spať (porov. význam č. 2 pri hesle ísť v Krátkom slovníku slovenského jazyka, 2003).  


Otázka z 27. 02. 2018 bola zodpovedaná dňa 27. 02. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 6 odpovedí k heslu ísť