Otázka:

Prečo sa povie idem do Nemecka, do Maďarska, do Česka, ale s názvom Slovensko sa používa predložka na - idem na Slovensko?

Heslá:

na Slovensku, na Slovensko, v Česku, do Česka

Odpoveď:

 Predložka do vo svojom hlavnom význame vyjadruje smerovanie dovnútra niečoho, napr. vojsť do domu, ísť do záhrady, cestovať do Tatier, dorútiť sa do Bratislavy. Predložka na v spojení s akuzatívom označuje smerovanie na povrch, napr. presťahovať sa na kopanice, cestovať na Kysuce, isť na Myjavu.

V spojení s názvom krajiny (okrem názvov ostrovných krajín a ostrovov) sa smerovanie vyjadruje väčšinou predložkou do, napr. (cestovať) do Nemecka, do Maďarska, do Česka, do Francúzska, do Afganistanu, do Egypta, do Brazílie. Význam prostredia sa vyjadruje pomocou predložky v (vo), napr. (žiť) v Nemecku, v Maďarsku, v Česku, vo Francúzsku, v Afganistane, v Egypte, v Brazílii. Väzba s predložkou na sa uplatňuje ustálene iba pri názvoch krajín Slovensko, Morava Ukrajina: cestujeme na Slovensko, na Moravu, na Ukrajinu a žijeme na Slovensku, na Morave, na Ukrajine. Spájanie týchto názvov v priestorovom význame s predložkou na sa vysvetľuje historickou tradíciou, v súvislosti so Slovenskom zrejme svoju úlohu zohrala geografická poloha v rámci Rakúsko-Uhorska (buď vyššia nadmorská výška, alebo severnejšia poloha /hore/ na mape). 


Otázka z 27. 02. 2018 bola zodpovedaná dňa 27. 02. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu na Slovensku