Otázka:

Ako sa skloňuje meno Kolumbus a akú podobu má privlastňovacie prídavné meno?

Heslá:

Kolumbus - Kolumbusa/Kolumba

Odpoveď:

 

 

Podľa Morfológie slovenského jazyka (1966) sa zakončenie -es, -us vynecháva najmä pri skloňovaní starolatinských a starogréckych mien (Sextus – Sexta, Eneas – Enea), ale v novogréckych, pseudogréckych a pseudolatinských menách, ako aj v tureckých, španielskych, litovských, lotyšských, flámskych menách atď. sa koncové -es, -us väčšinou zachováva. Koncové -us sa zachováva aj v zdomácnených osobných menách, ako napr. Július – Júliusa, Lichardus – Lichardusa, Paulus – Paulusa.

Pri skloňovaní mena Kolumbus – Kolumbusa/Kolumba aj pri tvorení privlastňovacieho prídavného mena Kolumbusov/Kolumbov je jazyková prax rozkolísaná a v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) pri hesle vajce sa uvádza známy frazeologizmus v tejto podobe: Kolumb(us)ovo vajce, čiže s oboma možnými podobami privlastňovacieho prídavného mena.

Vzhľadom na to, že Krištof Kolumbus bol Janovčan, ktorý sa plavil v španielskych službách (tal. podoba mena Christoforo Colombo a španielska Cristóbal Colón), priezvisko Kolumbus považujeme za pseudolatinské (resp. polatinčené), čomu by skôr zodpovedalo skloňovanie so zachovávaním koncového -us, t. j. lokál sg. o Kolumbusovi. V súčasnej jazykovej praxi však prevláda skloňovanie s vynechávaním koncového -uso Kolumbovi, ktoré takisto nemožno odmietať. Oba spôsoby skloňovania sa považujú za správne. Prirodzene, v jednom texte by si mal autor zvoliť jeden spôsob skloňovania a používať aj zodpovedajúci tvar prídavného mena.


Otázka z 09. 02. 2018 bola zodpovedaná dňa 09. 02. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Kolumbus - Kolumbusa/Kolumba