Otázka:

Rada školy má odhlasovať, či berie na vedomie informáciu od zriaďovateľa, ale nik nevie presne, čo spojenie "berie na vedomie" znamená. Neznamená to, dúfame, súhlas.

Heslá:

brať na vedomie

Odpoveď:

 

 

Ustálené spojenia dať na vedomie s významom „oznámiť“ a brať na vedomie s významom „uvedomovať si, všímať si“ nájdete pri hesle vedomie v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003), sprístupnenom na našej stránke slovniky.juls.savba.sk. Opozitný výraz nebrať na vedomie má význam „nevšímať si, ignorovať“.

            Spojenie berieme na vedomie teda samo osebe neznamená súhlas ani odmietnutie, potvrdzuje len skutočnosť, že ste sa oboznámili s danou informáciou. Ako nám potvrdili právnici, s ktorými sme túto otázku konzultovali, rovnako sa interpretuje význam spojenia berieme na vedomie (najčastejšie sa používa v tretej osobe berie na vedomie) aj v právnických textoch.

            Z uvedeného nám vyplýva, že ak majú členovia RŠ hlasovať, či vezmú na vedomie skutočnosť, ktorú im zriaďovateľ oznámil, tí ktorí budú hlasovať proti, vyjadria vôľu túto skutočnosť ignorovať. Tí ktorí budú hlasovať za, vyjadria vôľu brať danú skutočnosť do úvahy napr. pri ďalšom rozhodovaní (postupe), pričom však nejde o nijaký záväzný súhlas.


Otázka z 09. 02. 2018 bola zodpovedaná dňa 09. 02. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu brať na vedomie