Otázka:

Názvy mestských častí sa uvádzajú v rozličných podobách, napr. mestská časť Bratislava Ružinov, Mestská časť Bratislava – Ružinov, Bratislava-Ružinov alebo iba Ružinov... Ktorá podoba je správna?

Heslá:

názvy mestský častí, Bratislava-Ružinov

Odpoveď:

 

 

Názvy mestských častí v Bratislave sú určené v prílohe zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hl. m. SR Bratislave, kde sa uvádzajú v podobe Čunovo, Devín, Devínska Nová Ves, Dúbravka, Jarovce, Karlova Ves, Lamač, Nové Mesto, Petržalka, Podunajské Biskupice, Rača, Rusovce, Ružinov, Staré mesto, Vajnory, Vrakuňa, Záhorská Bystrica. V tomto zozname sa jednotlivé názvy uvádzajú v samostatných očíslovaných bodoch tak, že sa pred každým názvom opakuje druhové označenie mestská časť, ktoré na začiatku jednotlivých bodov napísali s veľkým začiatočným písmenom. Spôsob zápisu názvov mestských častí v Zozname mestských častí a ich katastrálnych území v zákone viedol spočiatku k nesprávnemu chápaniu druhového označenia mestská časť. Mnohí občania ho považovali  za súčasť vlastného mena – názvu mestskej časti –, čo sa odrazilo v tendencii písať prídavné meno Mestská s veľkým začiatočným písmenom. Táto otázka sa však už vyjasnila. Na stránke hlavného mesta Bratislavy sa dnes uvádzajú mestské časti v podobe Staré mesto, Ružinov, Vrakuňa atď. bez druhového označenia.

V podobe Bratislava-Staré Mesto, Bratislava-Ružinov, Bratislava-Vrakuňa sa uvádzajú názvy mestských častí väčšinou tam, kde sú súčasťou názvu iného orgánu a vymedzujú jeho príslušnosť a pôsobenie, napr. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré mesto, Miestny úrad Bratislava-Staré Mesto, Daňový úrad Bratislava-Petržalka. V spojeniach typu Bratislava-Staré Mesto prvá časť Bratislava označuje celok a druhá časť Staré Mesto označuje jeho súčasť. Zlučovací vzťah v takýchto spojeniach sa vyjadruje spojovníkom (vodorovnou čiarkou, ktorá je kratšia ako pomlčka a píše sa bez medzier).

V bežnej aj úradnej komunikácii v rámci Bratislavystačí používať názvy mestských častí v podobe Staré Mesto, Petržalka, Lamač atď.

           


Otázka z 09. 02. 2018 bola zodpovedaná dňa 09. 02. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu názvy mestský častí