Otázka:

Ako sa skloňuje priezvisko Línek? Od Línka alebo od Líneka?

Heslá:

línek, skloňovanie priezvisk na -ec/-ek/-ok, Sládek, Vlček, strapec, Adamec, Dudok

Odpoveď:

 

 

Pri skloňovaní mužských priezvisk zakončených na -ec, -ek, -ok vkladná samohláska e, resp. o vypadáva zvyčajne v priezviskách slovenského alebo slovanského pôvodu, pri ktorých sa živo pociťuje súvislosť so všeobecnými podstatnými menami alebo s inými vlastnými menami, napr. Strapec – Strapca, Adamec – Adamca, Sládek – Sládka, Jelínek – Jelínka, Vlček – Vlčka, Dudok – Dudka. Priezvisko Línek je zrejme českého pôvodu a súvisí s českým názvom ryby lín (zdrobnenina línek), takže ho možno zaradiť do skupiny podstatných mien ako Jelínek Vlček, ktoré sa zvyčajne skloňujú s vynechávaním samohlásky e, t. j. Línek – Línka.

 Pri skloňovaní mužských priezvisk typu Sládek, Jelínek, Vlček sa však prihliada aj na rodinnú tradíciu v používaní priezviska, takzvaný rodinný úzus, ktorý sa môže odlišovať od prevládajúceho skloňovania. To má potom vplyv aj na podobu ženského priezviska. Napríklad ženské priezvisko Vlčková zodpovedá mužskému priezvisku Vlček, ktoré sa skloňuje s vynechávaním vkladnej samohlásky e, t. j. bez Vlčka, s Vlčkom, ale ak majú ženy v rodine priezvisko Vlčeková s e, možno predpokladať, že aj pri skloňovaní mužského priezviska v rodine sa zachováva e, t. j. bez Vlčeka, s Vlčekom.

 Ak nepoznáte rodinný úzus osoby s priezviskom Línek, ktorej meno chcete skloňovať, odporúčame Vám uprednostniť skloňovanie s vynechávaním samohlásky e, t. j. bez Línka, k Línkovi, s Línkom. Ak však viete, že manželka pána L. používa priezvisko Líneková, alebo ak viete, že spomínaný pán uprednostňuje podľa rodinného úzu skloňovanie svojho priezviska so zachovávaním samohlásky e, odporúčame Vám zohľadniť toto skloňovanie, t. j. skloňovať bez Líneka, k Línekovi, s Línekom. Pre zaujímavosť dodávame, že v roku 1995 bolo podľa Databázy priezvisk na Slovensku 18 žien s priezviskom Línková a 16 žien s priezviskom Líneková (pozri slovnik.juls.savba.sk).


Otázka z 08. 11. 2017 bola zodpovedaná dňa 08. 11. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu línek