Otázka:

Na výpise z banky uvádzajú štvor- a viacciferné sumy s desatinnými číslami v takejto podobe: 4,370.50 EUR. To je nejaký nový spôsob písania čísel?

Heslá:

písanie viacciferných čísel, desatinné čísla, desatinná čiarka

Odpoveď:

 

 

Podľa STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností, ktorá upravuje formálnu stránku administratívnych písomností, sa čísla s viacerými číslicami členia do skupín po troch čísliciach od desatinnej čiarky doľava aj doprava; skupiny sa oddeľujú medzerou. Peňažné sumy sa vo vetnej súvislosti členia na trojčlenné skupiny číslic od desatinnej čiarky doľava pomocou medzery. Peňažné sumy vyjadrené štvormiestnym celým číslom, ak nie sú v zostavách, môžu sa písať aj bez medzery. Peňažné sumy v bankových dokladoch sa môžu písať ako jediný číselný prvok bez členenia alebo sa môžu rozčleniť na trojčlenné skupiny číslic od desatinnej čiarky vľavo pomocou bodky alebo medzery. Písanie peňažných súm v bankových dokladoch upravujú interné predpisy jednotlivých bánk. Pri písaní súm bez centov za poslednou číslicou nasleduje desatinná čiarka a dve nuly alebo dva spojovníky.

Z uvedeného vyplýva, že banky môžu prostredníctvom svojich interných prepisov stanoviť spôsob písania peňažných súm číslicami, ale vzhľadom na základné pravidlá písania viacciferných čísel v slovenčine a na funkciu desatinnej čiarky nepovažujeme za vhodné preberať formáty z cudzích jazykov, v ktorých sa desatinné čísla neoddeľujú čiarkou, ale bodkou. Slovenskému pravopisu a technickej norme zodpovedajú tieto zápisy: 4 370,50 EUR alebo 4370,50 EUR, alebo 4.370,50 EUR.


Otázka z 08. 11. 2017 bola zodpovedaná dňa 08. 11. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu písanie viacciferných čísel