Otázka:

Ako a píšu tieto zložené slová: pôdno-ochranný, pôdnoochranný alebo pôdoochranný; prírodno-ochranný, prírodnoochranný alebo prírodoochranný; pôdno-vegetačný, pôdnovegetačný alebo pôdovegetačný?

Heslá:

pôdoochranný, prírodoochranný, pôdno-vegetačný

Odpoveď:

 

Od určovacieho skladu ochraňujúci pôdu sa tvorí zložené prídavné meno pôdoochranný. Podobne od určovacieho skladu ochraňujúci prírodu možno utvoriť zložené prídavné meno prírodoochranný. Keď však ide o priraďovací sklad pôda a vegetácia, resp. pôdny a vegetačný (napr. pôdne a vegetačné pásma/oblasti/zápisy/pomery), odvodené zložené prídavné meno sa píše so spojovníkom pôdno-vegetačný.


Otázka z 07. 11. 2017 bola zodpovedaná dňa 07. 11. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu pôdoochranný