Otázka:

Ako sa v slovenčine píše názov rumunského mesta Craiova? Má sa písať podľa výslovnosti Krajova alebo Crajova?

Heslá:

Craiova

Odpoveď:

 

 

Pri geografických názvoch sa rozlišujú endonymá a exonymá. Endonymum je názov geografického objektu v jazyku používanom na území, kde sa tento objekt nachádza, napr. München, Köln, Venezia, Københaven. Exonymum je názov používaný v určitom jazyku pre geografický objekt nachádzajúci sa mimo územia, kde tento jazyk má úradné postavenie, a jeho podoba sa líši od názvu používaného v úradnom jazyku územia, kde sa tento geografický objekt nachádza. Slovenskými exonymami sú napríklad názvy v podobe Mníchov, Kolín nad Rýnom, Benátky, Kodaň. Takéto exonymá schválené názvoslovnou autoritou sa nazývajú štandardizované exonymá alebo štandardizované názvy a ich používanie je záväzné v slovenských kartografických dielach, v úradnej činnosti štátnych orgánov a obcí aj v tlači a v iných prostriedkoch masovej komunikácie.

V slovenčine máme exonymá iba pre niektoré (najznámejšie alebo najpoužívanejšie) názvy miest ležiacich mimo nášho územia. Zoznam slovenských exoným s názvom Slovenské vžité názvy geografických objektov ležiacich mimo územia Slovenskej republiky nájdete v rovnomennej publikácii Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky sprístupnenej na stránke http://www.skgeodesy.sk (pozri Štandardizácia geografického názvoslovia → Názvy geografických objektov z územia mimo SR). Pre názov Rumunského mesta Craiova v slovenčine neexistuje slovenské exonymum, preto Vám odporúčame používať rumunský názov Craiova.

 


Otázka z 06. 09. 2017 bola zodpovedaná dňa 06. 09. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Craiova