Otázka:

V súvislosti s názvom našej ulice som už videl tieto podoby: ulica Československej armády, Ulica Československej armády, Ulica československej armády. Ktorá podoba je správna?

Heslá:

Ulica Československej armády

Odpoveď:

 

 

Vzhľadom na to, že oficiálny názov armády v rokoch 1954 – 1990 bol Československá ľudová armáda (skratka ČSĽA), skrátené pomenovanie československá armáda sa nepovažuje za vlastné meno a píše sa s malým začiatočným písmenom (č). V názvoch ulíc s nezhodným genitívnym prívlastkom sa v slovenčine od roku 1991 podľa Pravidiel slovenského pravopisu považuje za vlastné meno celé spojenie, čo znamená že slová ako ulica, nábrežie, aleja, námestie na začiatku názvu verejných priestranstiev sa píšu s veľkým začiatočným písmenom (za nimi nasleduje vlastné meno alebo všeobecné pomenovanie v genitíve, t. j. v 2. páde), napríklad Ulica Ľ. Štúra, Ulica kniežaťa Pribinu, Ulica osloboditeľov, Námestie slobody, Nábrežie armádneho generála L. Svobodu, Sad Janka Kráľa a pod. Pravopisne správna podoba názvu ulice v Banskej Bystrici (aj v iných mestách) má byť Ulica československej armády (s veľkým a s malým č).           

            Názov Ulice československej armády možno zapísať so skratkou čs., teda Ulica čs. armády.


Otázka z 22. 08. 2017 bola zodpovedaná dňa 22. 08. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Ulica Československej armády