Otázka:

Je slovo cool v slovenčine spisovné a aký má význam?

Heslá:

cool, coolový, coolovo, kúl, kúlový, kúlovo

Odpoveď:

 

 

Slovo cool sa k nám dostalo z angličtiny. V angličtine má veľa významov, napr. „chladný, pokojný, rozvážny, chladnokrvný, ľahostajný, nevľúdny, bezcitný, drzý, neokrôchaný, objektívny, bezpríznakový, prostý, suchý“. Ako slangový výraz sa slovo cool používa v angličtine vo význame „výborný, úžasný, vynikajúci“. Podobne sa aj v slovenčine slangový výraz cool (písaný aj kúl) a odvodené výrazy coolový/kúlový, coolovo/kúlovo používajú na vyjadrenie obdivu či nadšenia a klasifikujeme ich ako slangové výrazy, ktoré nie sú súčasťou spisovnej slovenčiny. V oficiálnej komunikácii ich odporúčame nahrádzať štylisticky bezpríznakovými spisovnými výrazmi výborný/výborne, vynikajúci/vynikajúco alebo expresívnymi výrazmi skvelé!, úžasné!, prípadne hovorovým výrazom super.


Otázka z 22. 08. 2017 bola zodpovedaná dňa 22. 08. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu cool