Otázka:

V médiách často používajú výraz percentuálny bod. Môžete mi vysvetliť opodstatnenosť tohto spojenia? Nemá to byť jednoducho percento?

Heslá:

percentuálny bod, percento

Odpoveď:

 

 

Spojenie percentuálny bod je odborný výraz z oblasti štatistiky. Pôvodne sa namiesto neho používalo pomenovanie tabelovaný bod štatistickej významovosti, resp. len tabelovaný bod. Tak sa uvádza napríklad aj v Technickom prekladovom slovníku – Matematika z roku 1982 (v angličtine je to percentage point alebo aj tabulated significance point, v nemčine Prozentpunkt aj Tabellenwert der Prüfzahl). V súčasnosti sa v slovenskej terminológii uprednostňuje pomenovanie percentuálny bod.

 Percentuálny bod  nie je percento, pomenúva sa ním iný pojem. Je to jednotka aritmetického rozdielu dvoch hodnôt udávaných v percentách. Na stránke Národnej banky Slovenska http://www.nbs.sk/sk/faq/faq-skupina-otazok/_percentualny-bod sa uvádza na lepšie pochopenie tento príklad: „Predpokladajme, že úroková sadzba centrálnej banky je na úrovni 2 %. Centrálna banka sa rozhodne zvýšiť túto úrokovú sadzbu o 1 percentuálny bod (alebo o 100 bázických bodov) na 3 %. Na porovnanie, ak by centrálna banka zvýšila svoju úrokovú sadzbu o 1 percento, nová úroková sadzba by bola na úrovni 2,02 %, pretože 1 percento z 2 je 0,02.“

Ako sme ukázali, používanie termínu percentuálny bod je v štatistike aj v bankovníctve opodstatnené, ale nie všetci pracovníci médií si uvedomujú rozdiel medzi percentuálnym bodom a percentom a stáva sa, že sa termín percentuálny bod použije nesprávne namiesto percenta.


Otázka z 22. 08. 2017 bola zodpovedaná dňa 22. 08. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu percentuálny bod