Otázka:

Ako je správne: voľno-trhová alebo voľnotrhová ekonomika?

Heslá:

voľnotrhový, voľnopredajný, voľnočasový, voľnomyšlienkarský

Odpoveď:

 

Prídavné meno voľnotrhový vzniklo zo slovného spojenia voľný trh a píše sa bez spojovníka. Správne je voľnotrhová ekonomika (podobne voľnotrhová súťaž, voľnotrhový systém, voľnotrhový kapitalizmus atď.). Toto prídavné meno zaraďujeme medzi zložené prídavné mená, ako voľnopredajný, napr. voľnopredajné lieky, voľnopredajné rastlinné prípravky, voľnopredajné produkty; voľnočasový, napr. voľnočasové aktivity, voľnočasové činnosti, voľnočasové centrum, voľnočasové vyžitie; voľnomyšlienkarský, napr. voľnomyšlienkarský spôsob života, voľnomyšlienkarské názory, voľnomyšlienkarské prostredie.


Otázka z 01. 08. 2017 bola zodpovedaná dňa 01. 08. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu voľnotrhový