Otázka:

Mená Hanka, Zdenka, Janka sú zdrobneniny alebo domácke podoby mien? Podľa zákona nemožno dať dieťaťu domácku podobu mena. Ako mám zistiť, či podoba mena, ktoré chcú dať rodičia zapísať dieťaťu do matriky, nie je domácka?

Heslá:

Janka, Hanka, Zdenka, zdrobnenina mena, domácka podoba mena

Odpoveď:

 

Od slovenských mien Jana, Zdena či Hana možno utvoriť v dôvernom styku hypokoristické zdrobneniny Janka, Zdenka, Hanka. Podoby Janka, Zdenka, Hanka však v niektorých jazykoch fungujú aj ako samostatné mená, o čom sa môžete presvedčiť v publikácii jazykovedcov Milana Majtána a Mateja Považaja Vyberte si meno pre svoje dieťa, z ktorej väčšinou vychádzajú aj pracovníci matriky pri rozhodovaní o zápise mena. Keďže v súčasnosti možno zapísať do matriky ako úradnú podobu mena aj inojazyčnú podobu, nevidíme dôvod, prečo by sa nemohla zapísať bulharská alebo maďarská podoba Janka či nemecká podoba Hanka. Podľa spomínanej publikácie meno Zdenka funguje popri mene Zdena ako samostatné meno aj v slovenčine, do ktorej sa prevzalo z češtiny (okrem toho sa podoba Zdenka používa aj v bulharčine, chorvátčine, maďarčine, nemčine, poľštine, ruštine).

Domácke podoby mien možno identifikovať takisto podľa publikácie Vyberte si meno pre svoje dieťa, bežnejšie mená aj s domáckymi podobami a zdrobneninami sa uvádzajú aj v Slovníku súčasného slovenského jazyka (2006, 2011, 2015), ktorý je sprístupnený v elektronickej verzii na stránke JÚĽŠ SAV http://slovniky.juls.savba.sk. Nájdete v ňom aj heslá HanaJana. V roku 2016 bola obnovená činnosť Kalendárovej komisie pri Ministerstve kultúry SR, ktorej úlohou je okrem iného modifikácia a aktualizácia zoznamu slovenských úradných mien (nie inojazyčných).


Otázka z 26. 07. 2017 bola zodpovedaná dňa 26. 07. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Janka