Otázka:

Mená Hanka, Janka, Zdenka sú zdrobneniny alebo domácke podoby mien? Podľa zákona nemožno určiť dieťaťu domácku podobu mena. Ako mám zistiť, či podoba mena, ktoré chcú dať rodičia zapísať dieťatku do matriky, nie je domácka?

Heslá:

Janka, Hanka, Zdenka, zdrobnenina mena, domácka podoba mena

Odpoveď:

 

 

 

Od slovenských mien Jana, Hana či Zdena možno utvoriť v dôvernom styku hypokoristické zdrobneniny Janka, Hanka, Zdenka. Podoby Janka, Hanka Zdenka však v niektorých jazykoch fungujú aj ako samostatné mená, o čom sa môžete presvedčiť v publikácii jazykovedcov Milana Majtána a Mateja Považaja Vyberte si meno pre svoje dieťa, z ktorej väčšinou vychádzajú aj pracovníci matriky pri rozhodovaní o zápise mena. Keďže v súčasnosti možno zapísať do matriky ako úradnú podobu mena aj inojazyčnú podobu, nevidíme dôvod, prečo by sa nemohla zapísať bulharská alebo maďarská podoba Janka činemecká podoba Hanka. Meno Zdenka podľa spomínanej publikácie funguje popri mene Zdena ako samostatné meno aj v slovenčine, do ktorej sa prevzalo z češtiny (podoba Zdenka sa okrem toho používa aj v bulharčine, chorvátčine, maďarčine, nemčine, poľštine, ruštine).

Domácke podoby mien možno identifikovať takisto podľa publikácie Vyberte si meno pre svoje dieťa, bežnejšie mená aj s domáckymi podobami a zdrobneninami sa uvádzajú aj v Slovníku súčasného slovenského jazyka (zatiaľ vyšli iba prvé tri zväzky po písmeno n), ktorý je sprístupnený v elektronickej verzii na našej stránke slovniky.juls.savba.sk. Nájdete v ňom aj heslá HanaJana. V roku 2016 bola obnovená činnosť Kalendárovej komisie pri Ministerstve kultúry SR, ktorej úlohou je okrem iného modifikácia a aktualizácia zoznamu slovenských úradných mien (nie inojazyčných).


Otázka z 26. 07. 2017 bola zodpovedaná dňa 26. 07. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Janka
Alebo položte odborníkom novú otázku:

Položiť otázku