Otázka:

Ako sa skloňujú a prechyľujú mužské priezviská Kňazeje a Valenteje?

Heslá:

Kňazeje, Valenteje, prechyľovanie

Odpoveď:

 

 

Mužské priezviská zakončené na -eje ako Kňazeje Valenteje sa podľa Morfológie slovenského jazyka (1966) neskloňujú, t. j. dám pánovi Kňazeje, pánovi Valenteje.

Podľa Pravidiel slovenského pravopisu (2013) sa ženské priezviská od mužských priezvisk zakončených na -eje tvoria buď príponou -ová, t. j. Kňazeje – Kňazejeová, Valenteje – Valentejeová, a skloňujú sa ako prídavné meno pekná, alebo zostávajú bez prípony v tvare mužského priezviska a neskloňujú sa. Prihliada sa pritom na rodinný úzus, teda na skutočnosť, ako sa priezvisko používa v konkrétnej rodine. S prihliadnutím na rodinný úzus nemožno vylúčiť ani skloňovanie mužského priezviska, napr. Kňazeje – od Kňazejeho – ku Kňazejemu – navštívim Kňazejeho – o Kňazejem – s Kňazejem, ak je to v rodine zaužívané. Ak poznáte rodinný úzus v rodinách pána Kňazeje Valenteje, odporúčame Vám ho rešpektovať.


Otázka z 18. 07. 2017 bola zodpovedaná dňa 18. 07. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Kňazeje