Otázka:

Považujú sa slová zoom, zoomovať, zoomovanie v slovenčine za spisovné výrazy?

Heslá:

zoom, zoom up, zoomovať, zoomovanie

Odpoveď:

 

 

Podstatné meno zoom je už spracované v Slovníku cudzích slov (2005) ako odborný výraz z optiky (pozri slovniky.juls.savba.sk). Okrem významu „objektív“ sa v jazykovej praxi používa aj vo význame „priblíženie, zväčšenie“. V Ortograficko-gramatickom slovníku na našej stránke lex.juls.savba.sk, ktorý je podkladom pre heslár pripravovaných zväzkov Slovníka súčasného slovenského jazyka, sa uvádzajú pri slovese zoomovať aj ďalšie tvary, ako zoomujúc, zoomujúci, zoomovaný, zoomovanie. Prekladanie anglických výrazov zoom in ako priblížiť/zväčšiť a zoom out ako vzdialiť/zmenšiť považujeme za vhodnejšie, hoci sloveso zoomovať sa už stalo súčasťou našej slovnej zásoby v odbornej terminológii a slovesá prizoomovať a odzoomovať sú správne utvorené.


Otázka z 18. 07. 2017 bola zodpovedaná dňa 18. 07. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zoom