Otázka:

Ako sa správne číta názov Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave?

Heslá:

svätého/svätých Cyrila a Metoda

Odpoveď:

 

            Jazykovo správne je spojenie Univerzita svätého Cyrila a Metoda v Trnave aj  Univerzita svätých Cyrila a Metoda v Trnave.

            Pri pomenovaní školy, sviatku, pamätníka a pod. podľa dvojice vierozvestcov Cyrila a Metoda prívlastok svätý sa vzťahuje na obe mená, preto netreba toto prídavné meno dávať do tvaru množného čísla; použitie množného čísla je možné, ale nevyžaduje sa a častejšie sa používa väzba s jednotným číslom (porov. názov Sviatok svätého Cyrila a Metoda). Z gramatického hľadiska ide o zhodu adjektívneho prívlastku s viacnásobným členom vyjadreným podstatnými menami. Takýto prívlastok sa vzťahuje na všetky členy viacnásobného vetného člena, ale formálne sa vyjadruje iba v spojení s prvým z nich, pričom sa s ním zhoduje v rode, čísle a páde. Pri ostatných členoch sa vypúšťa a chápe sa implicitne – porov. spojenia môj otec a matka, v našej mysli a srdci, slovenský jazyk a literatúra, svätá Perpetua a Felicita. Bližšie sa o tejto problematike môžete dočítať v príspevku I. Masára v časopise Kultúra slova (1991, č. 9, s. 316 – 317), ktorý je sprístupnený na www.juls.savba.sk/ediela/ks/1991/9/ks1991-9.lq.pdf.


Otázka z 14. 07. 2017 bola zodpovedaná dňa 14. 07. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu svätého/svätých Cyrila a Metoda