Otázka:

V staršom preklade som našla slovo škrofľavý. Aký má význam a aký štylistický kvalifikátor mu možno prisúdiť?

Heslá:

škrofľavosť, škrofľavý, škrofle, škrofulóza, škrofulózny

Odpoveď:

 Slová škrofľavosť, škrofle, škrofulóza a škrofulózny sa uvádzajú v 6-zväzkovom Slovníku slovenského jazyka, ktorý vychádzal v 60. rokoch minulého storočia, a slová škrofulóza, škrofulózny nájdete aj v Slovníku cudzích slov (2005). Oba slovníky sú sprístupnené na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovnik.juls.savba.sk.

Podstatné meno škrofulóza sa v slovníku klasifikuje ako odborný výraz z lekárskej terminológie – tuberkulózne ochorenie podvyživených detí prejavujúce sa zdurením miazgových uzlín, obyčajne na krku. Výrazy škrofľavosť škrofle sa v starom slovníku označili za hovorové varianty odborného výrazu škrofulóza. Prídavné meno škrofľavý má v danom texte význam „chorý na škrofulózu“. Keďže hovorové výrazy škrofľavosť a škrofle lexikografi nezaradili do heslára pre Slovník súčasného slovenského jazyka, možno predpokladať, že sa v súčasnej jazykovej praxi už nepoužívajú a v súčasnosti by sa hodnotili ako zastarané. To isté možno konštatovať aj o súvisiacom prídavnom mene škrofľavý.


Otázka z 23. 06. 2017 bola zodpovedaná dňa 23. 06. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu škrofľavosť