Otázka:

Môžete mi poradiť, ako sa má správne uvádzať literatúra v odbornej práci? Odporúčania v rozličných zdrojoch sa odlišujú.

Heslá:

bibliografické odkazy, uvádzanie literatúry

Odpoveď:

 

Zásady uvádzania literatúry v odbornej práci nie sú pravopisnou otázkou. Upravuje ich norma STN ISO 690:1997 Dokumentácia. Bibliografické odkazy. Obsah, forma a štruktúra a venujú sa im aj publikácie Štefana Kimličku (Ako citovať a vytvárať zoznamy bibliografických odkazov podľa noriem ISO 690 pre „klasické“ aj elektronické zdroje) a Dušana Katuščáka (napr. Ako písať záverečné a kvalifikačné práce). Je pravda, že odporúčania týchto dvoch autorov a norma sa v niektorých detailoch odlišujú, a preto si väčšina odborných časopisov vytvára vlastný úzus záväzný pre prispievajúcich autorov (úzus redakcií troch odborných časopisov vydávaných v Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV – Kultúry slova, Slovenskej reči a Jazykovedného časopisu – si môžete pozrieť v elektronickej verzii časopisov na našej internetovej stránke www.juls.savba.sk). Pri písaní diplomových prác sa autori zvyčajne riadia úzom, ktorý platí na ich vysokej škole.


Otázka z 22. 06. 2017 bola zodpovedaná dňa 22. 06. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu bibliografické odkazy