Otázka:

Ako je správne: overiť podpis notárom alebo osvedčiť podpis notárom. Prečítal som si významy oboch slov v slovníku a mám pocit, že nie sú totožné.

Heslá:

osvedčiť, overiť

Odpoveď:

 

 

Hoci sa v slovenských lexikografických príručkách nevysvetľuje význam slovies osvedčiť overiť v príslušných heslách rovnakými slovami, v kontexte overiť/osvedčiť podpis notárom ide o synonymá s rovnakým významom „úradne potvrdiť pravosť podpisu, verifikovať podpis“ a obe slovesá – osvedčiť aj overiť – sú spisovné výrazy. Sloveso osvedčiť sa v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) charakterizuje ako knižný výraz, ktorý sa používa väčšinou v odborných textoch (napríklad aj v zákone č. 599/2001 Z. z.  o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami...). Sloveso overiť je štylisticky neutrálne a používa sa vo všetkých komunikačných sférach.


Otázka z 16. 06. 2017 bola zodpovedaná dňa 16. 06. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu osvedčiť