Otázka:

Ako sa prekladá český výraz "aniž" do slovenčiny?

Heslá:

aniž

Odpoveď:

 

 

Spojka aniž sa v češtine používa v rozličných významoch – ako podraďovacia spojka na vyjadrenie záporu v spôsobových vetách alebo ako priraďovacia spojka na vyjadrenie záporu v pripojenej vete zlučovacieho súvetia a zriedkavejšie aj v odporovacích vetách s významom „namiesto aby“.Vety so slovkom aniž sa prekladajú do slovenčiny podľa významu a kontextu rozličným spôsobom, napr. vetu Přišel, aniž se ohlásil možno preložiť ako Prišiel bez toho, že by sa (bol) ohlásil aj Prišiel, hoci sa neohlásil, Prišiel bez ohlásenia, ale aj s iným významom Prišiel a ani sa neohlásil (t. j. Pricestoval do Prahy, ale nezastavil sa u nás, nezavolal). Niekedy sa pri preklade vety s aniž do slovenčiny používa záporový tvar prechodníka, napr. Vyklouzla z vrat aniž se rozloučila Vykĺzla z brány, nepovediac zbohom, alebo spojením predložky bez a podstatného mena: Vykĺzla z brány bez rozlúčky. Priraďovacia spojka aniž sa prekladá väčšinou ako ani, napr. Kmotr ho nezdržoval, aniž pozval – Kmotor ho nezdržiaval, ani nepozval (ďalej).


Otázka z 05. 06. 2017 bola zodpovedaná dňa 05. 06. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu aniž