Otázka:

Žiaci mali napísať synonymá slova chodiť a syn napísal pochodovať. Učiteľka mu to neuznala s tým, že toto slovo sa neuvádza pri slove chodiť v synonymickom slovníku.

Heslá:

synonymá, chodiť, ísť, kráčať, pochodovať

Odpoveď:

 

 

Tú istú osobu, vec alebo jav možno často pomenovať viacerými odlišnými slovami – synonymami. Synonymia je významová zhodnosť alebo blízkosť niektorých slov (alebo iných jazykových jednotiek). Synonymá s úplne totožným významom (napr. novina, zvesť, správa) sú v slovenčine zriedkavé. Lexikálne synonymá väčšinou vytvárajú synonymické rady. Medzi ich členmi sú rozmanité vzťahy dané jemnými významovými alebo štylistickými odlišnosťami. Významové rozdiely sa môžu prejavovať okrem iného napríklad aj v intenzite, ako pri slovesách vyjadrujúcich rozličnú intenzitu dažďa:  rosiť – popŕchať – kvapkať –  kropiť – pršať – cediť – liať – šľahať.  Odlišnú intenzitu a spôsob chôdze možno vyjadriť synonymami ako tmoliť sa – motkať sa – vliecť sa – presúšať sa – chodiť – vykračovať si – pochodovať – behať – lietať. Slovesom pochodovať sa pomenúva rovnomerná chôdza pochodovým krokom a je synonymom slovesa chodiť najmä v spojeniach ako chodiť/pochodovať po izbe sem a tam, strážnici im chodili/pochodovali celú noc pod oknami, žiak prišiel/napochodoval k tabuli.

            Synonymické slovníky rovnako ako iné lexikografické diela môžu mať rozličný rozsah. Na Slovensku máme školský Malý synonymický slovník M. Pisárčikovej a Š. Michalusa z vydavateľstva SPN a akademický Synonymický slovník slovenčiny, ktorý pripravil kolektív autorov pod redakčným vedením M. Pisárčikovej v Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV a vyšiel vo vydavateľstve Veda (1. vydanie v r. 1995, 2. vydanie 2000, 3. vydanie 2004). Tento slovník sa koncepciou a rozsahom zaraďuje k veľkým slovníkom, ale ani v ňom nenájdete vyčerpávajúci výpočet synoným. Názor, že slovo, ktoré nie je uvedené v synonymickom rade, nie je synonymom heslového slova (dominanty), je mylný. Žiaci by sa mali učiť identifikovať synonymá podľa významu, ktorý vyjadrujú, a podľa ich zameniteľnosti s inými synonymami v kontexte, nie podľa toho, či sa uvádzajú v synonymickom slovníku.


Otázka z 29. 05. 2017 bola zodpovedaná dňa 29. 05. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu synonymá