Otázka:

V diplomovej práci používam autorský plurál. Môžem napísať takéto vety: "Našou snahou bolo venovať sa skúmaniu MCRE úloh a v širšom slova zmysle vyučovaniu matematiky " a "Ako vhodná príležitosť sa ukázal letný tábor pri počítači organizovaný Katedrou vyučovania informatiky FMFI UK, kde sme pracovali ako vedúci"?

Heslá:

diplomová práca, autorský plurál, používanie tretej osoby sg. v odbornom štýle

Odpoveď:

 

 

V odbornom štýle vedeckých prác sa používa ako bezpríznakový tvar takzvaný autorský plurál (skromnosti). To znamená, že autor vedeckej práce sa vyjadruje v 1. osobe množného čísla, napr. V tejto práci sme sa sústredili iba na..., Môžeme tvrdiť, že... Vychádzali sme z predpokladu... a pod. Použitím autorského plurálu autor naznačuje, že jeho práca nevznikla „na zelenej lúke“, ale že čerpal vedomosti a poznatky aj z diel svojich predchodcov, kolegov, resp. konzultoval svoju prácu so školiteľmi a pod. Použitie autorského plurálu vo vete ako Našou snahou bolo venovať sa skúmaniu MCRE úloh a v širšom slova zmysle vyučovaniu matematiky je akceptovateľné. Veta typu Ako vhodná príležitosť sa ukázal letný tábor pri počítači organizovaný Katedrou vyučovania informatiky FMFI UK, kde sme pracovali ako vedúci pôsobí v prípade, že autor hovorí o sebe v množnom čísle, komicky. V odborných prácach sa v podobných prípadoch zvyčajne využíva tretia osoba jednotného čísla, napr. Ako vhodná príležitosť sa ukázal letný tábor pri počítači, kde autor tejto práce pôsobil ako vedúci alebo Autor týchto riadkov sa po prvý raz stretol s úlohami MCRE až počas doktorandského štúdia a pod. Osobné vyjadrenia (o autorovi) sa však vo vedeckej práci obmedzujú na minimum a vety, ktoré ste uviedli, možno aj preformulovať, napr. Vhodnou príležitosťou bola práca vedúceho v počítačovom letnom tábore...


Otázka z 18. 05. 2017 bola zodpovedaná dňa 18. 05. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu diplomová práca