Otázka:

Ktoré z týchto slov sú v slovenčine spisovné: blogg/blog, blogger/bloger/blogér, bloggerský/blogerský/blogérsky?

Heslá:

blogovať, blogový, blog, bloger, blogerský

Odpoveď:

 

 

 

 

Výrazy blog, blogér i bloger, blogérsky i blogerský, blogovaťblogový sú už spracované v prvom zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka (písm. A – G, 2006, nájdete ho aj v elektronickej verzii na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovniky.juls.savba.sk). Odporúčame Vám pridržiavať sa tohto aktuálneho lexikálneho spracovania. To znamená, že podstatné meno blog a odvodené slová sa píšu v adaptovanej podobe s jedným g a pri činiteľskom podstatnom mene aj pri vzťahovom prídavnom mene sa v súčasnosti považujú za spisovné podoby blogér i blogerblogérsky i blogerský.

 


Otázka z 18. 05. 2017 bola zodpovedaná dňa 18. 05. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu blogovať