Otázka:

Ako je správne: bezdomovský alebo bezdomovecký?

Heslá:

bezdomovský, bezdomovecký, bezdomovstvo, bezdomovectvo

Odpoveď:

 

 

V Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) aj v novom Slovníku súčasného slovenského jazyka (1. zväzok, písm. a – g, 2006) sa uvádzajú prídavné mená bezdomovský bezdomovecký ako varianty. Podobne sú spracované aj substantíva bezdomovstvobezdomovectvo, ktorými sa pomenúva stav človeka, ktorý nemá kde bývať (nemá stále bydlisko). Obe podstatné mená sú z jazykového hľadiska správne utvorené, spisovné a majú rovnaký význam. Spomínané lexikografické príručky sú sprístupnené aj v elektronickej verzii na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovniky.juls.savba.sk.


Otázka z 18. 05. 2017 bola zodpovedaná dňa 18. 05. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu bezdomovský