Otázka:

Píše sa pred spojeniami "ako aj", "ako i" čiarka?

Heslá:

ako aj, ako i, čiarka

Odpoveď:

 

 

Pred priraďovacími spojkami ako aj ako i sa píše čiarka. Vo vete Preto by mali byť poskytnuté dodatočné finančné prostriedky z predvstupového nástroja, aby v rámci finančnej a technickej podpory, ako aj poskytnutia know-how tento proces uľahčili spojka ako aj spája dve príslovkové určenia vo vedľajšej vete súvetia.

Podobne je to aj v druhej vete: Príslušné orgány obratom a v každom prípade do dvoch pracovných dní od prijatia oznámenia, ako i od ďalšieho nasledujúceho prijatia dokumentov uvedených v druhom pododseku písomne potvrdia jeho prijatie navrhovanému nadobúdateľovi. V tejto rozvitej vete sa vetné členy priraďujú pomocou priraďovacej spojky ako i, pred ktorou sa píše čiarka.


Otázka z 18. 05. 2017 bola zodpovedaná dňa 18. 05. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 4 odpovedí k heslu ako aj