Otázka:

Ako preložiť latinský názov univerzity Universitatis scientiarum regiae Hungariae Elisabethinae Posoniensis. Má to byť alžbetínska univerzita alebo Alžbetina univerzita?

Heslá:

alžbetínsky, karolínsky, jozefínsky

Odpoveď:

 

 

Prídavné mená ako alžbetínsky, karolínsky, jozefínsky sa tvorili v období, keď jazykom vzdelanosti bola latinčina, a sú utvorené podľa latinčiny. V súčasnej slovenčine sa prídavné mená alžbetínsky, karolínsky a jozefínsky používajú väčšinou iba v súvislosti s jedným konkrétnym panovníkom. V slovenských lexikografických príručkách, ktoré sú sprístupnené aj v elektronickej podobe na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovniky.juls.savba.sk, sa vzťahové prídavné meno alžbetínsky vykladá ako „súvisiaci s obdobím vlády anglickej kráľovnej Alžbety I. (1533 – 1603), ktorá podporovala rozvoj umenia a zámorské plavby“: alžbetínske obdobie; alžbetínsky sloh; alžbetínske divadlo obdobie najväčšieho rozkvetu anglického divadla (napr. dielo W. Shakespeara). Podobne aj prídavné meno karolínsky sa vzťahuje na Karola Veľkého (748 – 814) a na obdobie jeho panovania (karolínska epocha, karolínsky vplyv, karolínske výtvarné umenie, karolínska renesancia, hist. karolínska minuskula),prídavné meno jozefínsky súvisí s cisárom Jozefom II. (jozefínsky zákon; jozefínska doba; propagovať jozefínske snahy, hist. jozefínske reformy, jozefínsky kataster).

            Okrem prídavného mena uvádzaného v Slovníku súčasného slovenského jazyka (1. zv., písmená a – g, 2006) a v Slovníku cudzích slov (2005) ako homonymum alžbetínsky2 s významom, ktorý sme uviedli, máme v slovenčine aj homonymné prídavné meno alžbetínsky1, ktoré sa vzťahuje na pomenovanie rehole sv. Alžbety podľa Alžbety Uhorskej (Durínskej, 1207 ­– 1231).

            Univerzita založená v roku 1912 v Bratislave bola podľa niektorých zdrojov pomenovaná podľa manželky cisára Františka Jozefa I. Alžbety Bavorskej, podľa iných (napr. Holčík) podľa sv. Alžbety Uhorskej, ktorá žila v mladosti na Bratislavskom hrade. Tak či tak, v preklade latinského pomenovania univerzity Universitatis scientiarum regiae Hungariae Elisabethinae Posoniensis by sa v súčasnosti zrejme použil genitívny prívlastok univerzita kráľovnej (cisárovnej) Alžbety alebo privlastňovacie prídavné meno Alžbetina univerzita. Táto univerzita je však na Slovensku historicky známa ako Alžbetínska univerzita. Takto sa jej slovenský názov uvádza napríklad aj v publikácii Encyclopaedia Beliana (1. zv., písm. a – Belk, 1999) a túto podobu Vám odporúčame používať v odborných textoch.


Otázka z 09. 05. 2017 bola zodpovedaná dňa 09. 05. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu alžbetínsky