Otázka:

Kedy sa v slovenských textoch môžu používať originálne názvy miest ako München, Köln, Venezia, Københaven?

Heslá:

Mníchov, Benátky, Kodaň, exonymá, endonymá, štandardizované názvy, Kolín nad Rýnom

Odpoveď:

 

 

     Pri geografických názvoch sa rozlišujú endonymá a exonymá. Endonymum je názov geografického objektu v jednom z jazykov používaných na území, kde sa tento objekt nachádza, napr. München, Köln, Venezia, Københaven. Exonymum je názov používaný v určitom jazyku pre geografický objekt nachádzajúci sa mimo územia, kde tento jazyk má úradné postavenie, a jeho podoba sa líši od názvu používaného v úradnom jazyku alebo jazykoch územia, kde sa tento geografický objekt nachádza, napr. slovenskými exonymami sú názvy v podobe Mníchov, Kolín nad Rýnom, Benátky, Kodaň. Takéto exonymá schválené názvoslovnou autoritou sa nazývajú štandardizované exonymá alebo štandardizované názvy a ich používanie je záväzné v slovenských kartografických dielach, v úradnej činnosti štátnych orgánov a obcí aj v tlači a v iných prostriedkoch masovej komunikácie. Zoznam slovenských exoným s názvom Slovenské vžité názvy geografických objektov ležiacich mimo územia Slovenskej republiky nájdete v rovnomennej publikácii Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky sprístupnenej na stránke www.skgeodesy.sk. Názvy ako Mníchov, Benátky Kodaň nájdete aj v Pravidlách slovenského pravopisu na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovniky.juls.savba.sk. Tie geografické názvy, ktoré nemajú v slovenčine štandardizované exonymum, píšu sa v podobe používanej v danom jazyku, napr. Ålesund v Nórsku, Algeciras v Španielsku, Bacabal v Brazílii.


Otázka z 09. 05. 2017 bola zodpovedaná dňa 09. 05. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Mníchov