Otázka:

Ako sa správne píše a skloňuje meno Mikuláš Schneider-Trnavský?

Heslá:

Mikuláš Schneider Trnavský, Schneidera Trnavského

Odpoveď:

 S menom hudobného skladateľa Mikuláša Schneidera Trnavského sa stretávame v rozličných textoch v rozličných podobách. Najmä v starších textoch býva jeho priezvisko písané so spojovníkom (Schneider-Trnavský) ako pri zložených priezviskách. Tento zápis so spojovníkom však nezodpovedá súčasným Pravidlám slovenského pravopisu, lebo v súčasnosti spojenie Schneider Trnavský nepovažujeme za zložené priezvisko (t. j. pozostávajúce z dvoch priezvisk), ale za spojenie priezviska Schneider s umeleckým predikátom Trnavský, ktorý si skladateľ zvolil podľa svojho rodiska.

            S druhou nejednotnosťou sa stretávame pri skloňovaní priezviska Schneider – Schneidera Schneidra. Podľa Morfológie slovenského jazyka sa v cudzích priezviskách mužského rodu zakončených na -el, -er samohláska e väčšinou zachováva: Fischer – Fischera, Stieber – Stiebera, Herder – Herdera. Samohláska e sa však môže vynechať v dávnejšie zdomácnených alebo takto zaužívaných nemeckých priezviskách. V takýchto prípadoch sa pripúšťajú dublety, ako napr. Wolker – Wolkra/Wolkera, Nágel – Nágla/Nágela, Hegel – Hegla/Hegela. V Morfológii slovenského jazyka sa k týmto dubletom zaraďujú aj tvary Schneidra/Schneidera. Odporúčame však uprednostňovať skloňovanie priezviska Schneider so zachovávaním samohlásky e, Schneider – Schneidera.

            Na základe toho, čo sme uviedli, meno skladateľa odporúčame písať bez spojovníka Mikuláš Schneider Trnavský a skloňovať so zachovaním samohlásky e: bez Mikuláša Schneidera Trnavského, o Mikulášovi Schneiderovi Trnavskom, s Mikulášom Schneiderom Trnavským. Takéto písanie a skloňovanie sa uplatňuje aj v Pravidlách slovenského pravopisu (textová časť  príručky je v elektronickej podobe dostupná na www.juls.savba.sk/ediela/psp2000/psp.pdf). Na s. 51 sa v nich medzi príkladmi v bode 5 uvádza spojenie Ulica Mikuláša Schneidera Trnavského.


Otázka z 09. 05. 2017 bola zodpovedaná dňa 09. 05. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Mikuláš Schneider Trnavský