Otázka:

Trhá mi uši, keď počujem v médiách "mám ho hrozne rád, hrozne sa teším". Podobne je to aj s príslovkou strašne. Podľa mňa výrazy hrozne a strašne sa majú používať iba na vyjadrenie zlých pocitov, napr. "hrozne ma to trápi", "strašne sa bojím".

Heslá:

hrozne, strašne

Odpoveď:

 

 

Významy prísloviek strašne hrozne si môžete pozrieť v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003, v elektronickej verzii na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovniky.juls.savba.sk). V rámci hesla strašný sa uvádza príslovka strašne a v rámci hesla hrozný príslovka hrozne. Vzťahujú sa na ne oba významy uvádzané pri slovesách. Príslovky strašne hrozne teda majú aj význam „veľmi, náramne, ohromne“ a používajú sa tak v spojeniach typu strašne/hrozne sa nudiť, strašne/hrozne trpieť, ako aj na vyjadrenie kladného pocitu či postoja, napr. mám to strašne/hrozne rád, strašne/hrozne sa teším na prázdniny a pod. Takéto spojenia (v kladnom aj v zápornom význame) sa hodnotia ako hovorové expresívne, čo znamená, že zodpovedajú spisovnej slovenčine, ale sú výrazne štylisticky príznakové. V neoficiálnej komunikácii (v kruhu rodiny či priateľov) sa nimi vyjadruje silný emocionálny vzťah. Preto nás výrazy ako som strašne šťastná, som hrozne rada vyrušujú najmä v niektorých publicistických žánroch v médiách, ktoré si vyžadujú oficiálny jazykový prejav, ale tolerujeme ich v iných reláciách, ako sú napríklad niektoré zábavné relácie a súťaže, v ktorých sa uplatňuje skôr neoficiálny hovorový prejav.

           


Otázka z 31. 03. 2017 bola zodpovedaná dňa 31. 03. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu hrozne