Otázka:

Prečo sa u nás používa meno ruského kniežaťa v podobe Potemkin, keď podľa tabuliek prepisu z ruštiny v Pravidlách slovenského pravopisu to má byť Poťomkin?

Heslá:

Potemkin/Poťomkin

Odpoveď:

 Skutočnosť, že meno prvého gubernátora Krymu Потёмкин, výsl. [poťomkin], sa v slovenčine používa v podobe Potemkin, možno vysvetliť tým, že grafická podoba Potemkin sa u nás zaužívala v dávnejšej minulosti. Meno Grigorija Alexandroviča Potemkina (1739 – 1791) svet pozná predovšetkým ako staviteľa kulís neexistujúcich dedín, ktoré mali presvedčiť Katarínu II. o rozkvete krymskej oblasti. Podoba mena Potemkin sa zachovala aj v ustálených spojeniach Potemkinove/potemkinovské dediny, ktoré sú spracované v slovenských lexikografických príručkách, aj vo výraze potemkiáda. V slovenčine sa nepochybne nájde viac cudzích mien z dávnej histórie či mytológie, ktoré nezodpovedajú pôvodnej výslovnosti alebo platným zásadám prepisu. Ich slovenskú grafickú podobu ovplyvnil spôsob, ako sa do slovenčiny dostali (či písmom alebo ústnym podaním, cez aký jazyk a pod.). Preto nepovažujeme za nevyhnutné upravovať meno Potemkin do podoby Poťomkin. V encyklopedických dielach či v slovníkoch (resp. aj v poznámke prekladateľa) však možno informačne uvádzať aj tvar mena Poťomkin. 


Otázka z 31. 03. 2017 bola zodpovedaná dňa 31. 03. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Potemkin/Poťomkin