Otázka:

Aké je správne poradie slov v slovenskej vete?

Heslá:

poradie slov, slovosled

Odpoveď:

 

 

V slovenčine nemáme záväzné poradie vetných členov, ako je to napríklad v angličtine, lebo vzťahy medzi vetnými členmi sa vo flektívnom type jazyka, ako je náš, vyjadrujú predovšetkým gramatickými príponami. Aj v slovenčine je najbežnejšie poradie podmet – prísudok – predmet, ale poradie slov sa môže meniť podľa toho, na čo sa vo vete myšlienkovo nadväzuje a čo chceme zdôrazniť. Zmena poradia slov vo vete sa využíva aj ako štylistický prostriedok. Prirodzene, prvoradá je zrozumiteľnosť výpovede.


Otázka z 31. 03. 2017 bola zodpovedaná dňa 31. 03. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu poradie slov