Otázka:

Je správne spojenie „vodomerná šachta“? Nemala by to byť „vodomerová šachta“?

Heslá:

vodomerný, vodomerový, vodomerná šachta

Odpoveď:

            Vzťahové adjektíva môžu mať príponu -ný aj -ový. V niektorých prípadoch sa v slovenčine používajú aj dvojtvary s rovnakým významom, napr. stolná/stolová doska, stolná/stolová hra, trávny/trávový porast, vínny/vínový ocot, jablkový/jablčný mušt. Vo väčšine prípadov sa však najmä v rámci odbornej terminológie ustálila len jedna podoba, napr. stolný tenis, ale stolový olej, trávové semeno, trávová zeleň, ale trávne miešanky, jablkový šampón, ale obaľovač jablčný, kyselina jablčná, vínový pohár, vínová farba, ale vínne kvasinky.

            Šachtu, v ktorej je umiestnené zariadenie na meranie vody (vodomer), čiže v ktorej sa meria rýchlosť vodného prúdu, možno nazvať vodomerná šachta aj vodomerová šachta, ale v odbornej terminológii sa ustálene používa termín vodomerná šachta (podobne aj vodomerná stanica, vodomerná zostava, vodomerná prípojka).


Otázka z 08. 02. 2017 bola zodpovedaná dňa 08. 02. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu vodomerný