Otázka:

Akú podobu má v slovenčine mesto Zürich a ako mám správne nazývať obyvateľa tohto mesta? Ako vytvorím príslušné prídavné meno?

Heslá:

Zürich, Zürišan, zürišský

Odpoveď:

 Názov švajčiarskeho mesta, na ktoré sa pýtate, má podobu Zürich, obyvateľ Zürichu je Zürišan, obyvateľka je Zürišanka, príslušné prídavné meno utvorené z názvu mesta má podobu zürišský. Najfrekventovanejšie geografické názvy, ktoré majú vžitú slovenskú podobu, a skrátené vžité slovenské podoby oficiálnych názvov štátov sa uvádzajú v Pravidlách slovenského pravopisu (v elektronickej podobe sú prístupné na stránke http://slovniky.juls.savba.sk/), ďalšie vžité slovenské podoby geografických názvov si možno overiť v publikáciách Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Slovenské vžité názvy štátov a závislých území a Slovenské vžité názvy geografických objektov ležiacich mimo územia Slovenskej republiky (na webovej stránke www.geodesy.gov.sk cez Štandardizáciu geografického názvoslovia – Geografické názvoslovné zoznamy). Názvy, ktoré nemajú slovenskú vžitú podobu, sa používajú v pôvodnej podobe, a ak obsahujú cudzie písmená, možno ich upraviť podľa III. kapitoly Písanie slov cudzieho pôvodu (prevzatých slov a cudzích vlastných mien) v Pravidlách slovenského pravopisu (v poslednom vydaní z r. 2000 na s. 40). 

 


Otázka z 16. 12. 2007 bola zodpovedaná dňa 02. 01. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Zürich