Otázka:

Ako sa nazývajú služby, ktoré nadväzujú jedna na druhú? Sú to reťazové služby alebo reťazené služby?

Heslá:

reťazový, reťazený, zreťazený, (z)reťazené služby, reťazové služby

Odpoveď:

Prídavné meno reťazový má dva významy: 1. „tvorený reťazami, zavesený na reťaziach“, napr. reťazová píla, reťazový most,  2. „pozostávajúci z krokov, dejov, udalostí, ktoré na seba nadväzujú“, napr. reťazová reakcia, reťazová havária, reťazový efekt.

Od slovies reťaziť zreťaziť s významom „radiť/zoradiť za sebou, vytvárať/vytvoriť z niečoho nepretržitý sled“ možno utvoriť trpné príčastia reťazený zreťazený.  

Služby, ktoré nadväzujú na seba, možno nazvať reťazové služby aj reťazené alebo zreťazené služby. Z terminologického hľadiska považujeme za významovo priezračnejší a jednoznačnejší výraz reťazené, resp. zreťazené služby, prípadne reťazená/zreťazená služba – ak jedna služba pozostáva z nadväzujúcich krokov. V porovnaní s prídavným menom reťazový, ktoré má dva možné významy, príčastia reťazený/zreťazený sa v jazykovej praxi používajú väčšinou iba vo význame „tvorený zložkami, krokmi, ktoré na seba nadväzujú“, napr. (z)reťazený zoznam, (z)reťazený príkaz, (z)reťazený kód.


Otázka z 01. 02. 2017 bola zodpovedaná dňa 01. 02. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu reťazový