Otázka:

Ako je možné, že výrazy „raz toľko“ a „dvakrát toľko“ znamenajú rovnaké množstvo?

Heslá:

raz toľko, dvojnásobok

Odpoveď:

O význame spojení raz toľko a dva razy toľko (dvakrát toľko) písal profesor Ján Horecký v časopise Kultúra slova, 2001, č. 6. Citujeme:

            „Mnohých ľudí prekvapuje, že hoci sú vo výrazoch raz toľko a dva razy toľko (dvakrát toľko) rozdielne číselné, resp. číslovkové hodnoty, predsa sa nimi označuje rovnaké množstvo. Tento paradox však možno veľmi jednoducho vysvetliť aritmeticky ako označenie dvoch rozdielnych úkonov. Ak si za výraz toľko vezmeme hodnotu x, za raz (zrejme jeden raz) hodnotu 1, za dva hodnotu 2, môžeme tieto vzťahy vyjadriť v prvom prípade ako súčet, v druhom ako súčin: x + x = 2x. Skúška dosadením konkrétnych hodnôt: 1 + 1 = 2 . 1 = 2, 2 + 2 = 2 . 2 = 4, 3 + 3 = 2 . 3 = 6 atď.“

            Podľa lexikografického spracovania v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003), ktorý nájdete aj na našej stránke slovnik.juls.savba.sk (pozri heslo toľko), oba výrazy zodpovedajú spisovnej slovenčine, pričom štylisticky neutrálny (a matematicky presný) je výraz dvakrát toľko, kým výraz raz toľko sa hodnotí ako hovorový. Výraz raz toľko možno charakterizovať ako ustálené eliptické spojenie s vynechaním príslovky ešte (ešte raz toľko).

             Ak Marek zaplatil za jednu paletu 43 eur a Jozef 86 eur, môžeme povedať, že Jozef zaplatil raz toľko ako Marek aj že zaplatil dva razy toľko ako Marek či dvojnásobok toho, čo Marek. Správne je aj spojenie Jozef kúpil paletu dvakrát drahšie.


Otázka z 01. 02. 2017 bola zodpovedaná dňa 01. 02. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu raz toľko