Otázka:

Ktorým prídavným menom sa vyjadruje ženskosť, ženský ráz? V odbornej literatúre sa používajú slová feminínny, feminitný a novšie aj femínny.

Heslá:

feminínny, feminitný, feminálny, femínny

Odpoveď:

Prídavné meno feminínny v takejto pravopisnej podobe sa uvádza v akademickom Slovníku cudzích slov (2005), ktorý je sprístupnený aj na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovniky.juls.savba.sk. Pri slove feminínny, ktoré sa v slovníku hodnotí ako zriedkavé, sa uvádzajú významy: 1. „ktorý je ženského rodu“, 2. „majúci ženský ráz“.

Pri hesle feminita nájdete aj prídavné meno feminitný ako termín zo psychológie s významom „týkajúci sa ženstva, majúci ženské črty; predstavujúci ženské hľadisko, ženský postoj“.  

Vo Veľkom slovníku cudzích slov (SAMO 2008) sa uvádza podoba prídavného mena feminálny s významom „majúci ženský ráz, patriaci ženám, ženský“.

Podľa výskytu slov feminínny, feminitný feminálny v databáze Slovenského národného korpusu sa ukazuje, že v súčasnej jazykovej praxi sa používa predovšetkým prídavné meno feminínny (v rozpore s lexikálnym kvalifikátorom zriedkavý v slovníku), výskyt prídavného mena feminitný bol zanedbateľný a výskyt prídavného mena feminálny bol nulový. 

             Vzhľadom na používanie prídavného mena maskulínny, odvodeného od podstatného mena maskulínum, pri pomenúvaní protikladnej vlastnosti – ženskosti – považujeme za najvhodnejšie prídavné meno feminínny odvodené od podstatného mena feminínum. Správne sú však utvorené aj prídavné mená feminitný – od podstatného mena feminita, feminálny od latinského pomenovania ženy femina. Tvar femínny, s ktorým sa novšie stretávame najmä v textoch na internete, nie je spracovaný v slovenských lexikografických príručkách a neodporúčame nahrádzať ním prídavné meno feminínny.


Otázka z 01. 02. 2017 bola zodpovedaná dňa 01. 02. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu feminínny